คณะรัฐมนตรีได้มีการเลื่อนตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด

การประชุมครั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีการเลื่อนตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติ พ.ต.ท. พิศาลพงษ์สถิตย์เป็นรองอธิบดีกรมศุลกากรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศประภาประภาตระกูลรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้รับแต่งตั้ง

ให้เป็นผู้ตรวจการทั่วไปของกระทรวงฯ ในขณะที่รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาของกระทรวงการต่างประเทศนายสุรสีห์ Sarabun ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี ผู้ตรวจการทั่วไปของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือนายวีระชาติกุญชรรัตน์ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ อดีตรองอธิบดีกรมข้าว Krishnapong Sripongpankul ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมในขณะที่อดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนายศิริพรบุญชูได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การเกษตร รองเลขาธิการกระทรวงแรงงานอดีตรองเลขาธิการกระทรวงแรงงานเป็นรองอธิบดีกรมการจัดหางานในขณะที่อดีตผู้ตรวจการแรงงานนายวิวัฒน์จิระภาณวานิชได้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน

Close Menu